Tên thủ tục: Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai
Lĩnh vực: Nhà ở
Mức độ: Mức độ 4
Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Xây dựng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.
Kết quả thực hiện: Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Lệ phí: 0
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục: - Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. - Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014. - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. - Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Biểu mẫu:
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được huy động vn gửi chủ đầu tư. Trường hợp từ chối thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

- Cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng
- Giấy tờ về QSDĐ, hồ sơ DA, thiết kế bản vẻ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, GPXD đối với TH phải có GPXD, giấy tờ về nghiệm thu hoàn thành XD CSHTKT
- Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà
- Giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó
- Văn bản thông báo của chủ đầu tư về dự án đủ điều kiện huy động vốn