Tên thủ tục: Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Nhà ở
Mức độ: Mức độ 2
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Đối tượng thực hiện: : Nhà đầu tư xây dựng nhà ở.
Kết quả thực hiện: Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận chọn chủ đầu tư.
Lệ phí: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Có đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở: + Doanh nghiệp, Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. + Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. + Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý của thủ tục: - Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014. - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở. - Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Biểu mẫu:
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi Sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức họp Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư:

+ Nếu nhà đầu tư đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư gửi Ủy ban nhân dân Thành phố để ban hành văn bản công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án;

+ Nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do.

- Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ không được thấp hơn 20 tỷ đồng
- Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động
- Doanh nghiệp mới thành lập, vốn doanh nghiệp phải được ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi, nếu vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá
- Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất
- Văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập